Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

BDOT500

 • Założenie lub aktualizacja baz danych BDOT500 na podstawie dokumentacji znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, digitalizacji ekranowej mapy zasadniczej oraz innych materiałów źródłowych wymaganych przepisami prawa.

 • Analizy materiałów PZGiK pod kątem przydatności i wykorzystania podczas tworzenia/aktualizacji bazy BDOT500.

 • Konwersje danych i szczegółów sytuacyjno-wysokościowych prowadzonych wg uprzednio obowiązujących przepisów do postaci bazodanowej.

 • Dostosowanie danych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym.

 • Uzupełnienie bazy danych BDOT500 o brakujące informacje zawarte w operatach technicznych włączonych do PZGiK.

 • Modyfikacja obiektów bazy BDOT500 w celu uzyskania poprawności atrybutowej, geometrycznej, topologicznej i przestrzennej.

 • Przeliczenie rzędnych obiektów zbiorów danych BDO500 do obowiązującego układu wysokościowego.

 • Możliwość opracowania danych w formatach natywnych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w starostwach powiatowych oraz zapis wyników prac w postaci plików GML zgodnych z obowiązującym schematem aplikacyjnym.

 • Harmonizacja obiektów bazy BDOT500 z pozostałymi bazami danych wchodzącymi w skład mapy zasadniczej.

 • Kontrola oraz uzgodnienie styków między zbiorami danych BDOT500.

 • Kontrola opracowań pod kątem zgodności merytorycznej, atrybutowej, geometrycznej, topologicznej i przestrzennej wraz z raportowaniem wykrytych błędów.

 • Tworzenie plików wsadowych.

 • Zasilanie produkcyjnej bazy danych BDOT500 wynikami prac.

Jesteś zainteresowany?