Polityka Prywatności

obowiązująca od 30 lipca 2019 r.

OPGK Rzeszów SA dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością, gwarantując ich bezpieczeństwo i pełną realizację praw osób, których dane dotyczą.

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób i na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie: warunków udzielania zgody na przetwarzanie Twoich danych, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz usuwania danych osobowych.

Prezentowane informacje zawierają kompleksowe omówienie procesów przetwarzania danych osobowych nie tylko poprzez narzędzia dostępne na stronie internetowej, ale także w zakresie naszej działalności i prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Spis treści

I. PODSTAWOWE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

III. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

    III.1. Prace geodezyjne

    III.2. Zawieranie umów

    III.3. Kontakt za pomocą poczty e-mail lub formularza

    III.4. Rekrutacja - przesłanie nam CV i innych ofert

    III.5. Monitoring budynku przy ul. Geodetów 1

    III.6. Rachunkowość

    III.7. Archiwa pracownicze Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i Kartograficznego

IV. PLIKI COOKIES

V. TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

    V.1. Prawo do sprostowania danych

    V.2. Prawo do cofnięcia zgody

    V.3. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

    V.4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

    V.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

    V.6. Prawo dostępu do danych

    V.7. Prawo do przenoszenia danych

    V.8. Czas spełnienia żądań

    V.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

VI. METODY OCHRONY TWOICH DANYCH

VII. PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

I. PODSTAWOWE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator/ OPGK Rzeszów S.A. –  OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1, kod pocztowy 35-328 Rzeszów, numer KRS: 0000055072, NIP: 8130333537

Klient – każda osoba fizyczna, w tym także przedsiębiorcy i osoby trzecie, której dane są przetwarzane przez Administratora;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – wszelkie działania na danych osobowych; np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, archiwizowanie, wykorzystywanie do kontaktu, usuwanie.


II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

OPGK Rzeszów S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z funkcjonalności naszej strony internetowej oraz w zakresie prowadzonej przez nas działalności omówionej w rozdziale III. 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych opcji:

e-mail: rodo@opgk.rzeszów.pl

Możesz również kierować korespondencją drogą tradycyjną na adres siedziby Administratora np. z dopiskiem „RODO”, dzięki czemu trafi do osoby odpowiedzialnej za realizację praw osób, których dane dotyczą.


III. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej, którą stanowi przede wszystkim RODO oraz przepisy polskiego prawa. 

Dane są gromadzone przez nas lub uzyskiwane od innych administratorów stosownie do procesów i celów przetwarzania określonych poniżej.

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych:


III.1. Prace geodezyjne

Zakres danych

Ponieważ na zlecenie naszych Klientów z sektora prywatnego podejmujemy działania związane z przetwarzaniem danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na zlecenie tych podmiotów, a w wykonaniu obowiązków o charakterze publicznoprawnym, niekiedy pobieramy od uprawnionych organów dane dotyczące nieruchomości, ich właścicieli, właściwych ksiąg wieczystych, ew. inne dane, które zgodnie z przepisami zostaną w nim zamieszczone. 

W takim przypadku nie zbieramy danych osobowych od osób, których dotyczą, ale otrzymujemy je od innego administratora – uprawnionego organu administracji publicznej: Głównego Geodety Kraju, marszałków województw i starostów.

W przypadku wykonywania prac na zlecenie uprawnionych organów, to one administrują danymi osobowymi określając cele i sposoby przetwarzanie, a wykonywanie przez nas prac geodezyjnych i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie stosownych umów z organem.

Podstawy prawne

Podstawą przetwarzania danych osobowych regulowanego umową, w ramach, której zlecane są prace geodezyjne jest art. 6 ust. 1 lit) b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) w zawiązku z treścią przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych. Dodatkowo dla ochrony i dochodzenia roszczeń z umowy przetwarzamy dane w naszym uzasadnionym prawnie interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane na zlecenie służą realizacji inwestycji prowadzonych przez naszych zleceniodawców, a zatem okres ich przetwarzania jest uzależniony od rozmiaru niezbędnych prac – co do zasady nie dłużej niż kilka miesięcy. Po tym okresie dane są przekazywane organom prowadzącym zasób geodezyjny. Dodatkowo, do czasu wygaśnięcia roszczeń z umowy przechowujemy zabezpieczone kopie informacji geodezyjnych z uwagi na udzieloną gwarancję i rękojmię – nie dłużej niż przez okres 3 lat od wykonania umowy.

Odbiorcy danych

Odbiorcami przetworzonych danych osobowych będą zamawiający prace geodezyjne i niekiedy zatrudnieni przez nas podwykonawcy. Kwestie powierzenia danych zawsze szczegółowo reguluje umowa, która zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dobrowolność podania danych

Z uwagi na przetwarzanie danych w wykonaniu obowiązków publicznoprawnych i zadań organów publicznych przetwarzanie danych odbywa się niezależnie od woli osób, których dane dotyczą. Jeśli jednak dokonujemy czynności z udziałem posiadaczy nieruchomości, to ich udział w czynnościach jest niezbędny dla realizacji ich praw i niepodanie danych osobowych w takich sytuacjach wywołuje negatywne skutki na gruncie przepisów o charakterze publicznoprawnym w zakresie realizacji przewidzianych tam praw.


III.2. Zawieranie umów

Zakres danych

W celu realizacji złożonego zamówienia lub kontaktu nawiązanego w celu zawarcia umowy, niezbędne nam są dane do jej realizacji. Obejmują one najczęściej Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email wykorzystany w komunikacji, a w przypadku przedsiębiorców także firmę i adres działalności, a także inne dane do faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami oraz inne dane, które zdecydujesz się przekazać w prowadzonej korespondencji e-mail lub innej formie kontaktu dotyczącej przedmiotu umowy.

Podstawa prawna

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do dokonania zamówienia, negocjacji i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji dobrowolnie umieszczasz swoje dane w wiadomości, więc jeśli nie dotyczy ona umowy (w tym praw z nią związanych) Twoje dane będą przetwarzana na podstawie Twojej zgody i wykorzystane jedynie w celu, w którym do nas napiszesz – art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

W związku z realizacją przepisów prawa podatkowego oraz innych przepisów prawa publicznego informacje wymagane tymi przepisami przetwarzamy realizując konkretne obowiązki w zakresie sprawozdawczości podatkowej i obowiązków podatkowych, a także prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wobec tego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z licznymi przepisami ustaw podatkowych przetwarzamy dane naszych kontrahentów określone w tych przepisach.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane w związku z procesem negocjacji przechowywane są do czasu ich zakończenia, a w przypadku zawarcia umowy dzielą los danych zawartych w umowie. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy są przechowane do czasu wykonania umowy i wygaśnięcia wszelkich roszczeń. Jednakże, o ile przepisy prawa podatkowego nakazują przechowywanie danych i nie wskazują innego okresu, przechowywanie danych przetwarzanych w związku z realizacją tych obowiązków wymaga ich przechowywania co najmniej przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym czynność z nimi związana wywołała ostatni skutek podatkowy. Wobec tego okres też może niekiedy istotnie przekraczać 6 lat.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych przetwarzanych w ramach zawierania i wykonywania umów mogą być podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy (nasi podwykonawcy), firmy audytorskie i doradcze (biegli rewidenci, kancelarie prawne).

Prawo cofnięcia zgody

O ile dane osobowe podane w procesie negocjacji i zawierania umowy, o ile nie są dla tych celów niezbędne staramy się je niezwłocznie usuwać z uwagi na brak celowości ich przetwarzania. Pamiętaj jednak, że zawsze kiedy przekazałeś nam dane przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia, jednak bez skutku dla prawidłowości dotychczasowego przetwarzania.

Dobrowolność podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie podejmiemy żadnych czynności w związku z odpowiedzią na kierowane do nas zapytania, czy realizacją umowy i nie dojdzie ona do skutku. W przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego podanie danych jest obowiązkowe, a ich brak lub błędy mogą powodować poważne skutki w nim przewidziane, także w prawie karnym.


III.3. Kontakt za pomocą poczty e-mail lub formularza

Zakres danych

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji.  Będzie to, więc cel związany z prowadzoną działalnością, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu. W związku z tym informacje będą przechowywane przez czas stosowny do wyjaśnienia wszystkich kwestii, jednak nie dłużej niż przez miesiąc od ostatniej wiadomości. Dane zbierane przez formularz obejmują tożsamość, pod którą chcesz się z nami kontaktować, adres e-mail wymagany do kontaktu zwrotnego, natomiast pozostałe dane są przekazywane dobrowolnie.

Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) o ile korespondencja dotyczy warunków zawierania umów. W związku z tym, iż treść korespondencji dotyczy prowadzenia naszej działalności gospodarczej poprzez kontakt z Klientami – przedstawianie oferty i działania marketingowe wynikające z celu rozmowy – realizujemy nasz słuszny interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na realizacji działań marketingowych naszych usług.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w ramach korespondencji są usuwane po miesiącu od ostatniej wiadomości, o ile nie stanowią elementu umowy lub nie są z nią związane w inny sposób – w takim wypadku okres ich przechowywania (przetwarzania) określają postanowienia przewidziane dla przetwarzania w ramach umów.

Odbiorcy danych

Danych przekazanych w korespondencji, o ile są przetwarzane tylko w tym celu, nie przekazujemy żadnym odbiorcom.

Prawo cofnięcia zgody

W każdym przypadku, gdy przekazujesz nam dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez skutku dla dopuszczalności i legalności dotychczasowego przetwarzania.


III.4. Rekrutacja - przesłanie nam CV i innych ofert

Zakres danych: 

Każda procedura rekrutacyjna odbywa się poprzez zorganizowany proces zbierania ofert i wyboru kandydatów wg określonych w ogłoszeniu kryteriów. O ile w ogłoszeniu nie wskazano wprost jakie dane są wymagane, ich minimalny zakres wyznacza wymóg podania: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych dotyczą wyłącznie naboru na stanowiska, w których wymóg wykazania kwalifikacji wynika z ogłoszenia. Wszelkie inne dane podajesz dobrowolnie.

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej Twoje dane osobowe (np. CV) w celu przedstawienia kandydatury do pracy lub nawiązania współpracy na innych zasadach, niezwłocznie przystąpimy do ich analizy i oceny pod kątem naszego zapotrzebowania, w tym ustalenia czy możemy zaproponować Ci ofertę zgodną z oczekiwaniami. Wobec tego skorzystamy z przekazanych nam informacji tylko w zakresie rekrutacji i kontaktu z Tobą, aby przekazać Ci naszą decyzję. 

Jeśli wyrazisz jednoznaczną zgodę na wykorzystanie Twoich na wypadek kolejnych rekrutacji, uznając je za przydatne w planowanych rekrutacjach, zachowamy je czekając na sposobność do zaproponowania Ci udziału w rekrutacji. Zgoda powinna być umieszczona w przesyłanym CV.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim art. 6 ust 1 lit. b) tj. proces zawarcia umowy określonej w ogłoszeniu i wyboru kandydata. Dla danych zamieszczanych dobrowolnie, niewymaganych w ogłoszeniu, także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane w celu przeprowadzenia rekrutacji są przetwarzane co do zasady wyłącznie do czasu zawarcia umowy z wybranym kandydatem, a następnie usuwane. Wyjątkowo będziemy przetwarzać je dłużej, jeśli wyrazisz jednoznaczną zgodę na ich przetwarzanie także w ramach kolejnych procesów rekrutacyjnych, jednak co do zasady nie dłużej niż rok. Dane kandydatów, z którymi została zawarta umowa o pracę, w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy trafiają do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Danych gromadzonych w ramach rekrutacji nie przekazujemy żadnym odbiorcom. Wyjątkowo dane kandydatów zaproszonych na rozmowę mogą zostać jednorazowo przekazane firmie ochroniarskiej celem kontroli osób wchodzących do budynku.

Prawo cofnięcia zgody

W każdym przypadku, gdy przekazujesz nam dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez skutku dla dopuszczalności dotychczasowego przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych powinno być wyrażone precyzyjnie, aby nie było wątpliwości, czy dotyczy również odstąpienia od udziały w rekrutacji. Cofnięcie zgody co do wszelkich danych będziemy interpretować jako żądanie zaprzestania przetwarzania także danych kontaktowych i innych informacji wymaganych w ogłoszeniu, a tym samym kandydatura nie będzie rozpatrywana.

Dobrowolność podania danych

Dane gromadzone w procesie rekrutacji wymagane w ogłoszeniu są konieczne do wzięcia w niej udziału. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i to kandydat ocenia jakie informacje chce nam przekazać.


III.5. Monitoring budynku przy ul. Geodetów 1

Zakres danych

W związku z troską o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz ochrony pracowników i mienia firmy, na terenie budynku przy ul. Geodetów 1 zamontowany został monitoring utrwalający wyłącznie obraz, na który składa się system kamer umieszczonych w na budynku przy każdym wejściu, w hallach oraz pionach komunikacyjnych.  Obraz z monitoringu podlega utrwaleniu i przechowywaniu przez okres miesiąca. 

Przechowywane nagrania nie podlegają udostępnieniu, a jedynie na wyraźne żądanie osoby zainteresowanej możemy czasowo zabezpieczyć nagranie na wypadek wystąpienia o nie przez policję lub sąd (lub inne uprawnione organy). W przypadku uzasadnionego interesu Administratora motywowanego zabezpieczeniem możliwych roszczeń, nagrania mogą być zarchiwizowane przez czas niezbędny do dochodzenia lub ochrony roszczeń lub jeśli miałyby stanowić dowód w przyszłej sprawie - do zakończenia wszczętych postępowań. Dane są przetwarzane automatycznie wobec każdej osoby, która znajdować się będzie na terenie objętym monitoringiem.

Podstawa prawna. 

Stanowi ją ochrona bezpieczeństwa Klientów oraz pracowników Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 222 w zw. art 207-237 kodeksu pracy), a także ochrona słusznych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegająca na ustaleniu i dochodzeniu możliwych roszczeń. 

Okres przechowywania danych

Dane z monitoringu przechowywane są przez okres miesiąc a następnie nadpisane, co powoduje ich bezpowrotne usunięcie.

Odbiorcy danych

Dane z monitoringu nie są przekazywane żadnym podmiotom i wyłączny dostęp do nich posiadają pracownicy Administratora. Nagrania monitoringu możemy przekazać policji lub innym uprawnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów, nie jest to jednak ich udostepnienie w rozumieniu RODO.

Dobrowolność podania danych

Obszar objęty monitoringiem został właściwie oznaczony, nie mniej nie ma możliwości ominięcia kamer o ile planujesz wejść do budynku. Wobec tego wizerunek każdej osoby, która wchodzi do budynku zostaje utrwalony automatycznie.


III.6. Rachunkowość

Zakres danych

Ponieważ nasza działalność jest podporządkowana licznym przepisom o rachunkowości i prawa podatkowego, prowadzimy szczegółowe ewidencje rachunkowe i podatkowe zawierającą dane określone przepisami. W przypadku firm ewidencjonujemy NIP, firmę i adres siedziby. Dodatkowo archiwizujemy dane sprzedażowe obejmujące imię i nazwisko Naszych Klientów, numer rachunku bankowego oraz inne informacje związane z wykonaniem umowy.

Podstawa prawna

Wobec tego, iż przepisów podatkowych jest bardzo dużo i są one rozmieszczone w wielu aktach prawnych wskazujemy, że podstawą przetwarzania jest nałożony na nas obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a szczegółowe przepisy ujęte są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w ramach wykonywania obowiązków publicznoprawnych związanych z ustawą o rachunkowości oraz ustaw podatkowych na ogół określają minimalny termin przechowywania na 5 lat, najczęściej licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym wywołały skutek.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych przetwarzanych w ramach rachunkowości mogą być firmy audytorskie i doradcze (biegli rewidenci, kancelarie prawne i podatkowe).

Dobrowolność podania danych

Podanie prawidłowych danych osobowych wymaganych przepisami podatkowymi jest obligatoryjne, a skutki ich niepodania określają właściwe przepisy, w tym odpowiedzialność karną-skarbową.


III.7. Archiwa pracownicze Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i Kartograficznego

Zakres danych

Jako następca prawny przedsiębiorstwa państwowego przetwarzamy dokumentację pracowniczą (akta osobowe pracownika) z czasów jego funkcjonowania, na podstawie, której zainteresowanym byłym pracownikom wydajemy zaświadczenia o zatrudnieniu. Jedynym celem przechowywania tej dokumentacji jest realizacja obowiązku, który nakładają na nas przepisy prawa pracy.

Podstawa prawna

Przed 2019 rokiem podstawą przechowywania akt osobowych pracownika był kodeks pracy i wydane na jego podstawie rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 894). Nowelizacji tych przepisów ustawą z nowelizacją kodeksu pracy i (art. 96) i wydaniu Rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369) to te przepisy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit b) stanowią podstawę przetwarzania danych osobowych w nich zawartych.

Okres przechowywania danych

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, akta osobowe, o których mowa przechowywane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy, a więc okres ten jest ustalany indywidualnie dla każdej osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom.


IV. PLIKI COOKIES

Na naszej stornie https://opgk.rzeszow.pl stosujemy pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Wykorzystujemy w tym celu m.in. narzędzia Google do analizy ruchu sieciowego na stronie internetowej. Nie stosujemy profilowania i śledzenia użytkowników. Pliki te są przechowywane w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami używanego oprogramowania. Mogą one przechowywać informacje o logowaniu, wybranym języku, czy odwiedzonych podstronach - w celu zapewnienia większego komfortu korzystania ze strony.

Ustawienia plików cookies możesz zmienić w Twojej przeglądarce - w tym je wyłączyć - oraz określić okres przechowywania. Zmiana ustawień plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności witryny lub powodować błędy w jej wyświetlaniu. W razie ich wystąpienia zalecamy pozostawienie ustawień domyślnych przeglądarki.


V. TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo możesz kierować do nas swoje stanowisko za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.


V.1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać zwracając się do nas, a my je sprostujemy. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) - w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania.

Podstawa prawna: art. 16 RODO


V.2. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś podczas korzystania z poszczególnych usług oferowanych przez OPGK Rzeszów S.A lub interakcji z nami. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

W przypadku wycofania zgody na korzystanie przez nas z Twoich danych kontaktowych, zostaną one bezpowrotnie usunięte i dalszy kontakt będzie możliwy jedynie z Twojej inicjatywy.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO


V.3. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub dla realizacji zadań o charakterze publicznoprawnym.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku, gdy analizując Twój sprzeciw ustalimy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń otrzymasz stosowną informację o tych okolicznościach, i o tym w jakim zakresie dane będziemy nadal przetwarzać.

Podstawa prawna: art. 21 RODO


V.4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO


V.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia procesy przetwarzania danych osobowych zostaną ograniczone do przechowywania danych. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów innych niż w zakresie zgłoszonego żądania - w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wywołuje skutku dla przetwarzania danych ze względu na ważne względy interesu publicznego o ile mają one zastosowanie.

Podstawa prawna: art. 18 RODO


V.6. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych w siedzibie Administratora;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać jedną bezpłatną kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO


V.7. Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w całości w sposób zautomatyzowany (cyfrowy), na podstawie zgody lub w ramach umowy, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe przetwarzane w formie elektronicznej, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO


V.8. Czas spełnienia żądań

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Wszelkie informację będą przekazywane wybranym przez Ciebie kanałem komunikacji – pocztą e-mail lub tradycyjną. Wykonywanie praw innymi środkami może być niemożliwe z uwagi na konieczność właściwej identyfikacji osoby, która występuje z żądaniem.


V.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Za pośrednictwem wskazanych metod komunikacji możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO lub przepisów krajowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do wytoczenia powództwa cywilnego przed właściwy sąd powszechny.VI. METODY OCHRONY TWOICH DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nasz serwer pocztowy zabezpiecza wiadomości podczas przesyłania do nas Twoich danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. 

Dodatkowo wszystkie nasze urządzenia odbiorcze mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa, chroniące przetwarzane dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosujemy zaufane programy antywirusowe i antymalware. Dostęp do urządzeń odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień i umów powierzenia przetwarzania, przez osoby do których mamy pełne zaufanie. 

Stosujemy również fizyczne ograniczenia dostępu chroniące przed osobami nieupoważnionymi, a Twoje dane są dodatkowo zabezpieczone przed utratą lub zniekształceniem.VII. PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O takich zdarzeniach -  zmianach lub uzupełnieniach - poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej oraz w bieżącej korespondencji e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.