Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

GESUT

Utworzenie inicjalnej lub powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na podstawie dokumentacji znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, digitalizacji ekranowej mapy zasadniczej oraz innych materiałów źródłowych wymaganych przepisami prawa.

Analizy materiałów PZGiK pod kątem przydatności i wykorzystania podczas tworzenia/aktualizacji bazy GESUT

 • Konwersja obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonych wg uprzednio obowiązujących przepisów do postaci bazodanowej.

 • Dostosowanie danych GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym.

 • Uzupełnienie bazy danych GESUT o brakujące informacje zawarte w operatach technicznych włączonych do PZGiK.

 • Modyfikacja obiektów bazy GESUT w celu uzyskania poprawności atrybutowej, geometrycznej, topologicznej i przestrzennej.

 • Aktualizacja obiektów bazy GESUT w oparciu o materiały branżowe (w tym pozyskanie danych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu).

 • Prowadzenie uzgodnień branżowych inicjalnej bazy GESUT z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu oraz wprowadzenie do bazy danych ewentualnych uwag i ustaleń wraz z wymaganą dokumentacją.

 • Przeliczenie rzędnych obiektów zbiorów danych GESUT do obowiązującego układu wysokościowego.

 • Opracowanie obiektów projektowanych w oparciu o dane wektorowe lub dokumentację projektową.

 • Możliwość opracowania danych w formatach natywnych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w starostwach powiatowych oraz zapis wyników prac w postaci plików GML zgodnych z obowiązującym schematem aplikacyjnym.

 • Harmonizacja obiektów bazy GESUT z pozostałymi bazami danych wchodzącymi w skład mapy zasadniczej.

 • Kontrola oraz uzgodnienie styków między zbiorami danych GESUT.

 • Kontrola opracowań pod kątem zgodności merytorycznej, atrybutowej, geometrycznej, topologicznej i przestrzennej wraz z raportowaniem wykrytych błędów.

 • Tworzenie plików wsadowych.

 • Zasilanie produkcyjnej bazy danych GESUT wynikami prac.

Jesteś zainteresowany?