Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Mapa zasadnicza

Pojęcie mapy zasadniczej funkcjonuje w nazewnictwie związanym z geodezją i kartografią w różnych znaczeniach w odniesieniu do produktów, których treść i forma podlegały zmianom w czasie. Pierwotnie mapa zasadnicza była prowadzona w formie analogowej, następnie wraz z rozwojem technologii komputerowych ewoluowała w kierunku map wektorowych, ewentualnie hybrydowych, tj. wektorowo-rastrowych. W następnych opracowaniach dążono do zwiększenia pojemności informacyjnej mapy zasadniczej poprzez powiązanie elementów graficznych z informacjami atrybutowymi, zazwyczaj przechowywanymi w zewnętrznych bazach danych.

Obecnie mapa zasadnicza rozumiana jest jako wizualizacja kartograficzna generowana na podstawie zbiorów danych geoprzestrzennych, prowadzonych w postaci obiektowych baz danych.

W OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna przez szereg lat realizowano prace związane z opracowaniem lub przetwarzaniem każdej z wyżej wymienionych postaci mapy zasadniczej.

Większość obecnie realizowanych zamówień obejmuje czynności związane z przetworzeniem wcześniejszych opracowań wraz z doprowadzeniem do zgodności z aktualnymi wymogami jakościowymi i z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

  • Tworzenie baz, w oparciu o które generowana jest mapa zasadnicza, w szczególności BDOT500 i GESUT.

  • Zasilanie baz danymi.

  • Aktualizowanie treści baz na podstawie nowych pomiarów oraz w oparciu o dane z istniejących operatów.

  • Przekształcanie wcześniej obowiązujących form mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów.

  • Weryfikacja jakości istniejących danych pod kątem przydatności do aktualnych opracowań.

  • Dostosowanie mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym.

  • Harmonizacja baz.

  • Redakcja kartograficzna.

Jesteś zainteresowany?