Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej wykorzystywane lub opracowywane w ramach wykonywanych zamówień

  • EGiB - Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości).

  • GESUT - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

  • PRG - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

  • Państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

  • BDSOG - Bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

  • BDOT500 - Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000.

  • EMUiA - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.

  • Ortofotomapa.

  • NMT – Numeryczny model terenu.

  • PRNG - Państwowy rejestr nazw geograficznych.

Jesteś zainteresowany?