Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w rekrutacji

obowiązująca od 30 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest OPGK RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055072, NIP: 813-03-33-537, REGON: 690034071, wysokość kapitału zakładowego: 700 000,00 zł (wpłacony w całości), zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
 • Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się listownie na powyżej wskazany adres lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: rodo@opgk.rzeszów.pl
 • Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów OPGK RZESZÓW S.A., tj. w celu zapewnienia ochrony prawnej, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią:
  - w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy - konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - w zakresie danych niewskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy oraz w celu przeprowadzenia dalszych rekrutacji - udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością zapewnienia ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Twoje dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi IT, w tym usługi poczty elektronicznej, podmiotów wspierających Spółkę w zakresie rekrutacji oraz podmiotów świadczących usługi pomocy prawnej, a także podmiotów uprawnionych przepisami prawa.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat od jej udzielenia, nie dłużej jednak niż do czasu jej wycofania. Twoje dane osobowe mogą być również wcześniej usunięte przez Administratora.
 • Posiadasz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadasz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • W przypadku, gdy udzielisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OPGK RZESZÓW S.A. przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
 • Posiadasz takżę prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Administrator korzysta z usług świadczonych przez podmioty, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. „państwa trzecie”). Jeżeli dane nie są przekazywane do państwa, wobec którego Komisji Europejskiej wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, stosowane są odpowiednie, przewidziane prawem zabezpieczenia – w szczególności standardowe klauzule umowne. W celu uzyskania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich, w tym kopii szczegółowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach, należy skontaktować się z Administratorem.