Co dalej z ustalaniem linii brzegu? Pojawiła się nowelizacja ws. EGiB.

Opublikowano: 
13.12.2022 1:29
Co dalej z ustalaniem linii brzegu? Pojawiła się nowelizacja ws. EGiB.

Konsultacje w sprawie projektu dotyczącego zmiany rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków mają potrwać do 14 grudnia. Będą one stanowić odpowiedź na pojawiające się w GUGiK sygnały, które odnoszą się do modyfikacji i doprecyzowania regulacji.

Na czym polega najważniejsza zmiana?

Do końca tego roku obowiązywało, ustanowione 31 lipca 2021 roku rozporządzenie ws. EGIB, które pozwalało na ustalanie granic przebiegu naturalnych śródlądowych cieków i zbiorników wodnych na podstawie analiz geodezyjnych pomiarów na podstawie art. 220 ust. 1-4 „Prawa wodnego”. Ustalono, że po upłynięciu tego terminu, podejmowanie wspomnianych działań miało odbywać się w drodze decyzji i na wniosek podmiotu, który posiada prawny lub faktyczny interes.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że uchylony został przepis, który mówił o czasowym ograniczeniu możliwości stosowania wyżej wymienionej procedury. Została ona wprowadzona, ponieważ upływ wspomnianego terminu może skutkować utrudnieniami w procesach związanych z obrotem nieruchomości, które znajdują się w pobliżu cieków i zbiorników.

Jakie inne zmiany przewiduje projekt?

Projekt uwzględnia również kilka innych zmian, do których należą:

  • Modyfikacja aktualnego zakresu usług sieciowych, które dotyczą udostępniania danych EGiB poprzez wyeliminowanie z nich numeru księgi wieczystej oraz wprowadzenie osobnej usługi do udostępniania danych wyłącznie na potrzeby ZSIN.
  • Dookreślenie zakresu, treści wpisów i wyrysów z EGiB na skutek uwzględnienia funkcjonalności wspomnianych dokumentów w zakresie postępowań sądowych, administracyjnych oraz cywilno-prawnych.
  • Możliwość dodania klauzuli informującej o tym, że dokument może być przeznaczony do wprowadzania wpisu w księdze wieczystej oraz wypisów wydawanych dla określonych działek czy budynków.
  • Dodanie w EGiB dodatkowego, obok wymaganego już miejsca zameldowania na pobyt stały, adresu właściciela do korespondencji.

Jakie kwestie nie zostały zawarte w projekcie?

W opublikowanym ostatnio projekcie nie zostały dookreślone regulacje odnośnie zasad włączania gruntów do użytków B, Ba oraz Bi. Co więcej, w dokumencie nie zawarto również opcji przywrócenia możliwości oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej oraz przyznania szczególnego sposobu numeracji działek.

Do 14 grudnia 2022 roku maja potrwać rozmowy odnośnie projektu, a następnie mają one wejść w życie 14 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem będą regulacje dotyczące ustalania linii brzegowej, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2023 roku. Powiaty będą miały czas do końca 2023 roku, aby dostosować swoje bazy i usługi sieciowe do nowych regulacji.

Kategoria: