Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym została podpisana

Opublikowano: 
19.11.2022 0:34
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym została podpisana

14 listopada Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia i nowego stanu prawnego gruntów, które są wydzielane w wyniku scalania gruntów.

Czego dotyczy ustawa?

Po raz pierwszy, ustawa jako projekt poselski trafiła do Sejmu 7 grudnia 2021 roku, natomiast jej uchwalenie miało miejsce na posiedzeniu dnia 7 października 2022 roku. Pierwotnie, dokument nosił tytuł „o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym” i został sporządzony z myślą o problemach dotyczących scalania gruntów w Lipnicy Wielkiej.

Obecna ustawa, szczegółowo określa rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów, które zostały wydzielone jako efekt scalania gruntów. Co więcej, aktualna wersja dokumentu ma za zadanie regulować sytuację gruntów, co do których prace scaleniowe nie zostały formalnie zakończone mimo faktu, iż rzeczywisty proces scalenia został przeprowadzony.

Jaki cel ma wprowadzenie aktu prawnego dotyczącego scalania gruntów?

Podpisanie aktu prawnego dotyczącego scalania gruntów ma za zadanie wyeliminować trwający już kilka lat stan niepewności prawnej. Zgodnie z art. 2 w sytuacji uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, nowe dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które wynikają z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, posiadają przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia dokumentu w Dzienniku Ustaw. Na początku, dokument trafia do starosty, który w drodze zaświadczenia potwierdza aktualność danych związanych ze scalaniem gruntów. Dokument ten ma zostać udostępniony w terminie 12 miesięcy od dnia uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji dotyczącej projektu scalania gruntów. W kolejnym etapie, starosta w terminie 14 dni od dnia wydania zaświadczenia, przekazuje dokument do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Istotne jest, aby przepisy nie naruszały wpisów w KW oraz zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Kategoria: