Czym jest i do czego służy osnowa geodezyjna?

Opublikowano: 
14.10.2022 23:53
Czym jest i do czego służy osnowa geodezyjna?

W słowniku geodety termin “osnowa geodezyjna” jest jednym z podstawowych i często wykorzystywanych. Jednolity układu współrzędnych stał się dla geodetów podstawą pracy, ze względu na symultaniczność prac geodezyjnych wykonywanych przez nich w różnym czasie i w różnych częściach kraju. Istotne stało się pokrycie całego obszaru Polski siecią trwale zastabilizowanych znaków o danych współrzędnych geograficznych, geodezyjnych oraz prostokątnych. Czym jest osnowa geodezyjna? Jakie są jej rodzaje? Do czego służy?

Czym jest osnowa geodezyjna?

Osnowa geodezyjna to zbiór punktów geodezyjnych, dla których za pomocą działań matematycznych określono wzajemne położenia i dokładność usytuowania. Punktem osnowy geodezyjnej jest nazywany punkt, którego lokacja została wyznaczona w państwowym systemie odniesień przestrzennych wraz z charakterystyczną dla określonego rodzaju osnowy wielkością fizyczną oraz błędem jej wyznaczenia.

Każdy z punktów osnowy jest scharakteryzowany przez unikatowy numer, oznaczony w terenie znakiem geodezyjnym oraz posiada opis topograficzny w celu łatwiejszej identyfikacji. Istotne jest zabezpieczenie punktów znakami geodezyjnymi w taki sposób, aby były one odporne na warunki atmosferyczne i przetrwały wiele lat.

Z punktów osnowy wykonywany jest opis topograficzny, który umożliwia odnalezienie i identyfikację punktu oraz odtworzenie miejsca, w którym się on znajduje. Dzięki nim, geodeta może wykonać pomiary, obliczyć współrzędne punktów pomierzonych lub tyczyć obiekty w terenie. Co ciekawe, z punktów osnowy geodezyjnej korzystają również pomiary GPS.

Jakie są rodzaje osnów geodezyjnych?

Osnowy geodezyjne są wykorzystywane przy pracach geodezyjnych oraz kartograficznych. Dzielone są one na podstawowe osnowy geometryczne, grawimetryczne oraz magnetyczne, a także na szczegółowe.

Ze względu na dokładność oraz sposób zakładania wyróżniamy osnowy:

 • Podstawową fundamentalną – tworzą ją punkty wyznaczone w sieciach o wysokiej dokładności, które transponują europejski układ odniesienia odpowiedni dla danego rodzaju osnowy na obszar Polski.
 • Podstawową bazową – stanowią ją punkty, które realizują układy odniesienia właściwe dla danego rodzaju osnowy.
 • Szczegółową – tworzą ją punkty, które są wyznaczane w sieciach będących rozwinięciem podstawowej osnowy geodezyjnej. Dzielą się one na poziome i wysokościowe.

Ze względu na wykorzystanie do pomiarów geodezyjnych oraz sposób przedstawienia wzajemnego ułożenia punktów, osnowę dzielimy na:

 • Poziomą - określone jest w niej wzajemne, poziome usytuowanie punktów na powierzchni, bez uwzględnienia różnic wysokości.
 • Wysokościową - określona jest w niej wysokość punktów względem poziomu odniesienia.
 • Dwufunkcyjną - punkty posiadają znane położenie i wysokość, dlatego też spełniają zarówno funkcje osnowy poziomej, jak i wysokościowej.

Jakie usługi z zakresu osnów geodezyjnych są oferowane na Podkarpaciu?

Zakres usług geodezyjno-kartograficznych na Podkarpaciu jest bardzo szeroki. OPGK Rzeszów, czyli firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży geodezyjnej z zakresu osnów geodezyjnych oferuje m.in.:

 • Przeglądy i konserwację znaków osnowy.
 • Inwentaryzację osnów.
 • Projektowanie osnów poziomych, wysokościowych i wielofunkcyjnych.
 • Realizację projektów osnów, stabilizację znaków.
 • Zagęszczanie sieci osnów geodezyjnych.
 • Pomiary techniką GNSS i klasycznie.
 • Wyrównanie ścisłe.
 • Przeliczanie, transformacje pomiędzy układami współrzędnych.
 • Wdrażanie obowiązującego układu wysokościowego.
 • Tworzenie metadanych.
 • Zasilanie i aktualizacje baz danych osnów geodezyjnych.
 • Podział strony

Sprawdź także, jakie inne usługi geodezyjno-kartograficzne oferowane są na Podkarpaciu.

Kategoria: