Na czym polega modernizacja ewidencji gruntów?

Opublikowano: 
23.9.2022 23:08
Modernizacja ewidencji gruntów

Wiele sektorów wykorzystuje w swoich działalnościach dane, które zawarte są w ewidencji gruntów i budynków. Mowa tu przede wszystkim o gospodarce nieruchomościami, księgach wieczystych, statystyce oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Co oznacza pojęcie modernizacja? Jak wygląda działalność geodety w tym procesie?

Czym jest ewidencja gruntów i budynków?

W Polsce, ewidencja gruntów oraz budynków prowadzona jest w systemie internetowym przez 380 jednostek, a za jej poprawność i aktualność odpowiadają starostowie. Informacje zgromadzone w EGiB stanowią podstawowe dane referencyjne dla przedstawienia obiektów zebranych w bazach danych przestrzennych. Wszystkie kwestie dotyczące ewidencji są regulowane przez dwa akty prawne - jednym z nich jest ustawa “Prawo geodezyjne i kartograficzne”, a drugim rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Pierwszy z wyżej wymienionych dokumentów zawiera jednolite i stale aktualizowane dane dotyczące położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych gruntów, budynków oraz lokali. Co więcej, w EGiB zamieszczane są również informacje dotyczące właścicieli nieruchomości, wpisów do rejestru zabytków, umów dzierżawy oraz katastralnej wartości budynków i lokali.

Czym jest modernizacja?

Modernizacja ewidencji to wieloetapowy proces techniczny, który obejmuje wszelkie działania organizacyjne i administracyjne. Do zadań modernizacyjnych należą prace biurowe i terenowe, których celem jest ciągła aktualizacja informacji o budynkach, gruntach i lokalach. Następstwem tych działań może być zmiana powierzchni działek oraz oznaczenia użytków gruntowych, ujawnienie lub wykreślenie budynków, czy modyfikacja danych technicznych lokali. Za całokształt procedury modernizacji odpowiada starosta, natomiast wykonawcą jest wybrana w przetargu firma geodezyjna taka, jak np. OPGK Rzeszów. Co istotne, właściciele nieruchomości, których dotyczą działania modernizacji ewidencji nie ponoszą za nie żadnych opłat.

Jakie usługi w ramach EGiB są oferowane na Podkarpaciu?

Zakres usług geodezyjno-kartograficznych na Podkarpaciu jest bardzo szeroki. OPGK Rzeszów, czyli firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży geodezyjnej oferuje m.in.:

 • Aktualizację danych oraz okresową weryfikację baz EGiB.
 • Badanie ksiąg wieczystych.
 • Podział i scalenie działek.
 • Opracowanie danych dotyczących lokali.
 • Rozgraniczenia nieruchomości i ustalanie ich granic.
 • Klasyfikację gleboznawcza gruntów.
 • Aktualizację danych RCiWN
 • Opracowanie baz danych konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.
 • Dostosowanie danych EGiB do aktualnych przepisów.
 • Podział strony
 • Generowanie map ewidencyjnych w oparciu o standardy techniczne.

Sprawdź także, jakie inne usługi geodezyjno-kartograficzne są oferowane na Podkarpaciu.

Kategoria: