Zmiany w Dzienniku Ustaw dotyczące scalania i wymiany gruntów.

Opublikowano: 
10.6.2022 22:46
Zmiany w Dzienniku Ustaw dotyczące scalania i wymiany gruntów

W styczniu 2022 roku doszło do zmian w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów. Celem wprowadzenia nowych przepisów było usprawnienie oraz przyspieszenie działań scaleniowych gruntów oraz określenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia stanów nadzwyczajnych. O jakich zmianach mowa? Jakie przepisy wprowadziła nowa ustawa?

Czym jest scalanie gruntów?

Scalanie gruntów, zwane inaczej komasacją jest procesem, który polega na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, w celu eliminacji tych małych i rozproszonych po całym terenie. W ten sposób grunty rolne lub leśne są w lepszy sposób gospodarowane, modernizowane i rozwijane. Do scalania ziemi wykorzystuje się często maszyny i urządzenia rolnicze, których zadaniem, oprócz wydzielania gruntów jest także pomoc przy budowie dróg dojazdowych. Celem scalenia jest usprawnienie prowadzonej produkcji rolnej oraz minimalizacja kosztów ponoszonych w gospodarstwach. Działania te są finansowane w 100% ze środków publicznych.

Co wprowadziła ustawa o scalaniu i wymianie gruntów?

W dokumencie opublikowanym w Dzienniku Ustaw zostały zawarte rozwiązania prawne, których celem jest usprawnienie czynności scaleniowych omawianych na zebraniach. Ustawa wprowadziła przepis, który umożliwia rezygnację z odczytywania postanowień dotyczących działań scaleniowych. Zapis ten jest szczególnie istotny w przypadku wystąpienia stanów nadzwyczajnych, do których należą m.in. stan epidemii oraz wojny, ponieważ daje możliwość ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Zwoływanie obrad i podejmowanie wspólnie decyzji byłoby w tym przypadku niebezpieczne, dlatego rezygnacja z czasochłonnego odczytywania postanowień o działaniach scaleniowych jest korzystną zmianą.  

Co więcej, nowa ustawa nałożyła także obowiązek zamieszczania informacji o wszczynaniu postępowań scaleniowych na stronach podmiotowych urzędu obsługującego organ, który odpowiada za wydanie postanowienia.

Jakie zmiany dotyczące scalania i wymiany gruntów zostały wyszczególnione w Dzienniku Ustaw?

Zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów dotyczą m.in.:

  • Zawiadamiania właścicieli gruntów przylegających do granic obszaru scalenia o miejscu i dacie wykonywania czynności w formie obwieszczenia.
  • Dokładnego określenia czynności związanych ze zdefiniowaniem przebiegu granic zewnętrznych, które są wykonywane po rozpoczęciu postępowania przez odesłanie do przepisów “Prawa geodezyjnego i kartograficznego”.
  • Przed przedstawieniem projektu scalania, umożliwienia uczestnikom postępowania zgłaszania propozycji dotyczących sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty dotychczas przez nich posiadane.
  • Zatwierdzenia sposobu komunikacji przy wykorzystaniu środków elektronicznych w przypadku przeprowadzania działań związanych z wykonywanymi postępowaniami scaleniowymi.
  • Usprawnienia procedur w zakresie ustalania stron postępowania w przypadku nieuregulowanego lub nieujawnionego stanu prawnego gruntów, które wchodzą w obszar scalenia.

W jaki sposób przebiega scalanie na Podkarpaciu?

Wielu rolników do procesu scalenia ma ambiwalentny stosunek. Na Podkarpaciu, we wsi Grodzisko Dolne czynności łączenia gruntów trwały od 2015 roku. Przed działaniami, większość rolników posiadała wąskie działki, które niejednokrotnie miały szerokość 2,5 metra. W związku z tym wymagały one przeprowadzenia czynności scalenia, dzięki czemu wydzielone zostały grunty o nowym ukształtowaniu. Po zakończeniu prac, wielu rolników było niezadowolonych z efektów, ponieważ nie otrzymali oni należnego im odszkodowania za uprawy, które zostały bezpowrotnie stracone. Co więcej, obiecane im drogi dojazdowe do nowych gruntów, które geodeci umieścili na mapach, nie zostały stworzone. Problem został zgłoszony do starosty, który na ten moment konsultuje sytuację z wojewodą.

Kategoria: