Czym dokładnie jest usługa GESUT, czyli uzbrojenia terenu?

Opublikowano: 
12.8.2022 22:41
Usługa GESUT, czyli uzbrojenia terenu

Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” stanowi, że sieci uzbrojenia terenu muszą być inwentaryzowane oraz ewidencjonowane. GESUT prowadzony jest zarówno na szczeblu powiatowym, jak i krajowym. Czym są sieci uzbrojenia terenu? Co składa się na GESUT? Jakie usługi w jej ramach oferowane są na Podkarpaciu?

Czym są sieci uzbrojenia terenu?

Na sieci uzbrojenia terenu składają się wszystkie nadziemne, naziemne oraz podziemne przewody i urządzenia budowlane, z wyjątkiem podziemnych budowli takich, jak m.in. tunele, parkingi, przejścia czy zbiorniki oraz urządzenia melioracji szczegółowych. Informacje odnośnie uzbrojenia terenu są podstawą w procesach inwestycyjnych i w przypadku wycen nieruchomości.

Czym jest GESUT?

GESUT, czyli Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu stanowi rejestr publiczny, na który składają się przestrzenne i opisowe informacje o sieciach uzbrojenia terenu, w tym zarówno tych projektowanych, znajdujących się w budowie oraz już istniejących. Baza zawiera również dane o usytuowaniu, przeznaczeniu, podmiotach odpowiedzialnych i podstawowych parametrach technicznych uzbrojeń. GESUT prowadzony jest przez starostów, czyli prezydentów miast na prawach powiatu, w związku z czym jednostek za niego odpowiedzialnych jest około 380. Zakres danych, tryb i standardy tworzenia oraz aktualizacji bazy są regulowane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 roku. GESUT prowadzony jest w formie systemów teleinformacyjnych (połączonych z mapą numeryczną) oraz zbioru dokumentów, które zawierają szczegółowe informacje odnośnie sieci uzbrojeń terenu.

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu jest aktualizowana na podstawie danych zawartych w:

 • Materiałach wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Dokumentach stanowiących przedmiot narady koordynacyjnej zespołu ds. uzgadniania dokumentacji projektowej.
 • Projektach budowlanych, które są zatwierdzone decyzją o pozwoleniach na budowy.
 • Dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy.

Powiatowe bazy GESUT gromadzą informacje o przewodach, obudowach przewodów, budowlach podziemnych, urządzeniach technicznych, punktach o określonej wysokości, słupach, masztach i korytarzach przesyłowych.

Na mocy rozporządzenia z 28 lipca 2021 roku, wszystkie starostwa powiatowe mają czas do końca 2022 roku na dostosowanie bazy do nowych regulacji prawnych.

Jakie usługi w ramach GESUT oferowane są na Podkarpaciu?

W ramach Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu firma OPGK Rzeszów oferuje szereg usług w skład, których wchodzi m.in.

 • Konwersja obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonych według obowiązujących przepisów do postaci bazodanowej.
 • Dostosowanie danych GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym.
 • Uzupełnienie bazy danych GESUT o brakujące informacje zawarte w operatach technicznych włączonych do PZGiK.
 • Modyfikacja obiektów bazy GESUT w celu uzyskania poprawności atrybutowej, geometrycznej, topologicznej i przestrzennej.
 • Aktualizacja obiektów bazy GESUT w oparciu o materiały branżowe (w tym pozyskanie danych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu).
 • Prowadzenie uzgodnień branżowych inicjalnej bazy GESUT z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu oraz wprowadzenie do bazy danych ewentualnych uwag i ustaleń wraz z wymaganą dokumentacją.
 • Przeliczenie rzędnych obiektów zbiorów danych GESUT do obowiązującego układu wysokościowego.

Podsumowując, korzystanie z Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu wspiera inwestycje i projekty związane z sektorem nieruchomości. Sprawdź także, jakie inne usługi są oferowane na Podkarpaciu z zakresu geodezji i kartografii. ‍

 

Kategoria: