Czym jest baza danych obiektów topograficznych BDOT500?

Opublikowano: 
16.9.2022 22:50
Baza danych obiektów topograficznych BDOT500

W związku z rosnącą świadomością społeczeństwa odnośnie użytkowania zagospodarowań publicznych, udostępnianie informacji przestrzennych przy wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych służy nie tylko organom administracji publicznej, ale również wszystkim obywatelom. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) została stworzona, w celu zgromadzenia w jednym miejscu danych i informacji odnośnie szczegółowego modelowania obiektów, stanowiących treść map zasadniczych.

Czym jest Baza Danych Obiektów Topograficznych?

Baza Danych Obiektów Topograficznych, to zbiór danych przestrzennych, które służą jako punkt odniesienia dla różnych opracowań tematycznych i umożliwiają udostępnianie informacji topograficznych. Zawiera ona informacje takie, jak:

 • Własności geometryczne i powiązania przestrzenne.
 • Funkcje, cechy oraz właściwości obiektów, procesów i zjawisk odniesionych do powierzchni Ziemi, które zostały wybrane oraz scharakteryzowane zgodnie z założeniami dla tworzonego modelu topografii terenu.

Służba Geodezyjna i Kartograficzna tworzy w Polsce Bazę Danych Obiektów Topograficznych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku. Obecnie, wyróżnia się dwa poziomy dokładności map topograficznych BDOT10k i BDOT500.

BDOT500 to baza danych przestrzennych o szczegółowości, która odpowiada mapie zasadniczej 1:500. Jest ona zakładana dla terenów miast oraz obszarów wiejskich, które są przeznaczone pod zabudowę. Zawiera ona takie kategorie, jak:

 • Obiekty budowlane trwale związane z budynkiem.
 • Budynki niewykazane w ewidencji.
 • Budowle.
 • Budowle trwałe.
 • Ogrodzenia.
 • Komunikacja.
 • Zagospodarowanie terenu.
 • Sport i rekreacja.
 • Wody.
 • Rzeźba terenu.

Z kolei BDOT10k jest bazą, określającą mapy topograficzne o stopniu szczegółowości 1:10 000. Zawiera ona dane o lokalizacji przestrzennej oraz atrybuty opisowe obiektów topograficznych. Baza jest tworzona w oparciu o ortofotomapy cyfrowe, pomiary bezpośrednie, dane z BDOT500, informacje pozyskane z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Państwowego Rejestru Nazw Geodezyjnych (PRNG).

Jakie usługi z zakresu BDOT500 są oferowane na Podkarpaciu?

Zakres usług geodezyjno-kartograficznych na Podkarpaciu jest bardzo szeroki. OPGK Rzeszów, czyli firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży geodezyjnej oferuje m.in.

 • Założenie lub aktualizacja baz danych BDOT500 na podstawie dokumentacji znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, digitalizacji ekranowej mapy zasadniczej oraz innych materiałów źródłowych wymaganych przepisami prawa.
 • Analizy materiałów PZGiK pod kątem przydatności i wykorzystania podczas tworzenia/aktualizacji bazy BDOT500.
 • Konwersje danych i szczegółów sytuacyjno-wysokościowych prowadzonych wg uprzednio obowiązujących przepisów do postaci bazodanowej.
 • Dostosowanie danych BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym.
 • Uzupełnianie bazy danych BDOT500 o brakujące informacje zawarte w operatach technicznych włączonych do PZGiK.
 • Modyfikacja obiektów bazy BDOT500 w celu uzyskania poprawności atrybutowej, geometrycznej, topologicznej i przestrzennej.

Sprawdź także, jakie inne usługi są oferowane na Podkarpaciu z zakresu geodezji i kartografii. ‍ ‍

Kategoria: